LAPA ATRODAS IZSTRĀDES STADIJĀ

PAZIŅOJUMS PAR PERSONAS DATU IZMANTOŠANU

 1. Informācija par pārzini

SIA "Latvijas lauku serviss", reģistrācijas Nr. 44103054385, juridiskā adrese: "Kalna Viesturi", Vecpiebalga, Vecpiebalgas nov., LV-4122.


 1. Kontaktinformācija saziņai par personas datu aizsardzības jautājumiem

Ja Jums rodas kādi jautājumi saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi, Jūs varat ar mums sazināties rakstot uz elektroniskā pasta adresi: info@llserviss.lv

 1. Mūsu veiktās personas datu apstrādes vispārīgs raksturojums

Šajā paziņojumā ietvertie personas datu apstrādes noteikumi attiecas tikai uz fizisku personu datu apstrādi.

Mēs garantējam, ka  apstrādāsim Jūsu personas datus, kas var  nonākt mūsu rīcībā mūsu īstenotās komercdarbības ietvaros,  ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu drošību.

Mēs pieņemam, ka pirms mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas vai kļūstot par mūsu klientu, Jūs esat izlasījuši šo paziņojumu un esat akceptējuši tā noteikumus.

 1. Jūsu datu izmantošanas nepieciešamība

Jūsu personas dati būs nepieciešami, lai slēgtu līgumus un / vai izpildītu uzņemtās līguma saistības, īstenotu komersantam saistošos juridiskos pienākumus un  leģitīmās intereses. Šādas informācijas nesniegšana var apdraudēt darījuma attiecību uzsākšanu vai līguma izpildi.

 1. Personas datu apstrādes nolūki

Jūsu personas datu apstrāde notiks tikai atbilstoši iepriekš nodefinētiem nolūkiem, tajā skaitā:

 • Preču piegādes / pakalpojumu uzsākšanai un sniegšanai, kā arī līgumā noteikto saistību izpildei un nodrošināšanai:

Mums būs nepieciešams Jūs identificēt, nodrošināt piedāvājumu un līgumu sagatavošanu, sazināties ar Jums par preču piegādi/pakalpojuma sniegšanu un / vai par līguma izpildi (t.sk., rēķinu sūtīšanai), atsevišķos gadījumos arī nodrošināt nesamaksāto maksājumu atgūšanu.

Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešami arī:

 • citi personas dati līguma sagatavošanai un saziņas uzturēšanai ar klientu, (piemēram, e-pasts, tālruņa numurs, adrese);
 • dati, kas nepieciešami līguma par preces iegādi uz nomaksu / aizdevuma līguma noslēgšanai, t.sk., aizdevuma riska novērtēšanai (piemēram, konta izdruka par ienākumiem noteiktā laika periodā). Ievācamo datu apjoms var būt atšķirīgs atkarībā no aizdevuma summas.

Apstrādes  juridiskais pamatojums:

 • līguma noslēgšana un izpilde (27.06.2016.Vispārīgās datu aizsardzības regulas 2016/679 6.panta pirmās daļas b) punkts);
 • juridiska pienākumu izpilde (27.06.2016.Vispārīgās datu aizsardzības regulas 2016/679  6.panta pirmās daļas c) punkts);
 • pārziņa leģitīmās intereses (27.06.2016.Vispārīgās datu aizsardzības regulas 2016/6796.panta pirmās daļas f )punkts);
 • normatīvos aktos noteikto prasību izpilde (piemēram, Civillikuma, Civilprocesa likuma,grāmatvedību regulējošo normatīvo aktu, Arhīva likuma un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

 • jūsu piekrišana (27.06.2016.Vispārīgās datu aizsardzības regulas 2016/6796.panta pirmās daļas a) punkts);
 • pārziņa tiesības  (27.06.2016.Vispārīgās datu aizsardzības regulas 2016/6796.panta pirmās daļas b) , c) un f) punkts).

Drošības, mantisko interešu apdraudējuma novēršana un citu būtisku mūsu vai trešo personu leģitīmo interešu nodrošināšana

Šo nolūku ietvaros mums nepieciešams veikt mūsu teritorijas, ēku un citu īpašumu videonovērošanu, veikt tālruņa sarunu ierakstus, izmantot personas datu apstrādātājus dažādu funkciju nodrošināšanai, nepieciešamības gadījumā, izpaust informāciju tiesībsargājošām institūcijām un citām valsts iestādēm,  izmantot citas normatīvajos aktos piešķirtās tiesības savu leģitīmo interešu nodrošināšanai. 

Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešams apstrādāt vismaz sekojošus personas datus: Klienta, klienta un/vai sadarbības partnera kontaktpersonas vārds, uzvārds, personas kods, atsevišķos gadījumos - kontaktinformācija, personas izskats (attēls) un citus datus atbilstoši nepieciešamībai.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

 • Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts), piemēram, noziedzīgo nodarījumu atklāšanas nolūkos.
 1. Jūsu personas datu ieguves avoti

Jūsu personas datus mēs varam iegūt kādā no sekojošiem veidiem:

 • no Jums savstarpēja līguma slēgšanas procesā, ja Jūs iesniegsiet mums kādus iesniegumus, rēķinus, e-pastus, zvanīsiet;
 • ja līgums tiek slēgts ar trešo personu, kura norāda Jūs kā aizdevuma ņēmēju vai kā kontaktpersonu;
 • atsevišķos gadījumos no trešajām personām (piem., to datu bāzēm, kreditoriem) savstarpēja līguma slēgšanas procesā;
 • vai citā veidā, ievērojot personu datu apstrādes tiesiskos pamatus.
 1. Kas varētu piekļūt Jūsu personas datiem?

Pārzinis veic pasākumus, lai apstrādātu Jūsu personas datus atbilstoši normatīvajiem aktiem un nodrošinātu, ka Jūsu personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav attiecīga tiesiskā pamata Jūsu personas datu apstrādei.

Jūsu personas datiem, pēc nepieciešamības, varētu piekļūt:

 • Pārziņa darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu vai savstarpēji noslēgtu līgumu par datu apstrādi izpildei;
 • kreditori / aizdevēji, ar kuriem noslēgti preču iegādes uz nomaksu līgumi;
 • personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamā apjomā, piemēram, auditori, finanšu un juridiskie konsultanti, parādu piedzinēji, datu bāzes izstrādātājs/tehniskais uzturētājs; 
 • valsts un pašvaldības iestādes tiesību aktos noteiktos gadījumos, piemēram, tiesībsargājošās iestādes, pašvaldības, VID,  zvērināti tiesu izpildītāji;
 • trešās personas, rūpīgi izvērtējot, vai šādai datu nodošanai ir atbilstošs juridiskais pamats, piemēram, sadarbības partneri ( eksperti, garantijas un pēcgarantijas remontu veicēji, ārpakalpojumi – grāmatvedības, juridiskie u.tml.)  un ārpustiesas strīdu risināšanas iestādes, maksātnespējas administratori u.c. trešās personas.
 1. Datu glabāšanas ilgums

Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
personas datus, kas nepieciešami līgumsaistību izpildei - mēs glabāsim līdz līgums tiks izpildīts un kamēr izpildīsies citi glabāšanas termiņi;

 • personas dati, kas jāuzglabā, lai izpildītu tiesību aktu prasības, tiks uzglabāti attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktos termiņus (piemēram, likums „Par grāmatvedību” nosaka - attaisnojuma dokumenti jāglabā līdz dienai, kad tie nepieciešami, lai konstatētu katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekotu tā norisei, bet ne mazāks kā 5 gadus);
 • personas dati, lai pierādītu saistību izpildi/neizpildi, tiks uzglabāti, ņemot vērā prasības  par noilguma termiņu (piem., Civillikumā noteiktos 10 gadus, Komerclikumā noteiktos 3 gadus).

Ja Jūsu personas dati noteiktajiem nolūkiem vairs nav nepieciešami, tie tiks  dzēsti.

 1. Vai tiek veikta lēmumu pieņemšanas automatizācija?

Tiešā veidā lēmuma formā lēmuma pieņemšanas automatizācija netiks veikta. Taču, lai nodrošinātu ērtu un efektīvu līgumsaistību izpildi, mēs Jūsu datus varam izmantot, piemēram, sagatavojot apmaksas rēķinus.

 1. Jūsu, kā datu subjekta, tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi

Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt sniegto piekrišanu un mēs turpmāk Jūsu personas datus šim nolūkam neapstrādāsim, izņemot normatīvajos aktos noteikto leģitīmo mērķu sasniegšanai.

Piekrišanu var atsaukt - rakstot uz elektroniskā pasta adresi: info@llserviss.lv vai klātienē SIA "Latvijas lauku serviss" tirdzniecības vietās.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas laikā, kad Jūsu piekrišana bija spēkā.

Saskaņā ar 27.06.2016.Vispārīgās datu aizsardzības regulas 2016/679 noteikumiem Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret Jūsu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Iegūt informāciju par Pārziņa rīcībā esošiem Jūsu personas datiem vai realizēt citas savas, kā datu subjekta, tiesības, iespējams kādā no sekojošiem veidiem:

 • iesniedzot iesniegumu klātienē un identificējot sevi Pārziņa tirdzniecības vietās;
 • iesniedzot iesniegumu, nosūtot Pārzinim pa pastu vai nosūtot uz e-pastu: info@llserviss.lv, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu.

Pēc iesnieguma saņemšanas, Pārzinis izvērtēs tā saturu un iespēju Jūs identificēt. Atkarībā no konkrētas situācijas Pārzinis var  lūgt Jūs papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību un izpaušanu tikai Jums.

Ja ir notikušas izmaiņas personas datos, kurus Jūs esat mums snieguši, piemēram, uzvārda maiņa, izmaiņas personas kodā, saziņas adresē, telefona numura vai e-pasta maiņa, lūdzam Jūs sazināties ar mums un iesniegt mums aktuālos datus, lai mēs varētu izmantot tos personas datus apstrādes nolūkus.

Ja Jums rodas jautājumi vai iebildumi saistībā ar mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi, aicinām vispirms vērsties pie mums.

Ja nav izdevies savstarpēji atrisināt radušos problēmsituāciju un Jūs uzskatāt, ka mēs tomēr pārkāpjam Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību, Jums ir tiesības griezties ar sūdzību Datu valsts inspekcijā.

 

 

 

02.01.2020.                                                                             SIA "Latvijas lauku serviss"

                                                                                           Valdes priekšsēdētājs R.Miesnieks